De Koornbeurs in erfpacht
In oktober 2004 heeft het College van Burgemeester en Wethouders de erfpachtovereenkomst tussen de StOK en de gemeente goedgekeurd. Deze overeenkomst regelt de eeuwigdurende erfpacht van het pand en de grond en is de afgelopen jaren steeds het onderwerp van onderhandelingen tussen de gemeente en de StOK geweest. In de erfpachtovereenkomst staat onder meer dat de StOK het pand alleen mag verhuren aan een vereniging zoals o.j.v. de Koornbeurs en dat het pand binnen een bepaalde termijn gerestaureerd moet worden.
Na deze goedkeuring werd op 19 november een feestelijke overdracht van het pand gehouden. Wethouder Rik Grashof van Grondzaken hoogstpersoonlijk tekende de notariele akte namens de gemeente. Daarna werd door de wethouder en de StOK voorzitter, in het bijzijn van een groot aantal leden en uitgenodigde betrokkenen, een spandoek aan de voorgevel onthuld. Hiermee is de overdracht en het begin van de restauratie ingeluid. Daarna werd de overdracht met een borrel beklonken.

Financiering
Om de aankoop en restauratie van het gebouw te financieren is voor de volgende constructie gekozen. Met de aankoop en restauratie is een bedrag van circa 550.000 euro gemoeid, dat wordt opgebracht door een lening van o.j.v. de Koornbeurs aan de StOK, een subsidie uit de gemeentelijke EZH-gelden t.b.v. de restauratie, een lening van de TU Delft, diverse subsidies van fondsen zoals het Bouwfonds Cultuurfonds. Tenslotte heeft de gemeente ons, in plaats van een commerciele hypotheek, een lening van het SVN aangeboden. Dit is een instelling van overkoepelende gemeenten die financiering van volkshuisvestingprojecten ondersteunt.
Met deze middelen zal de erfpacht niet in een keer in zijn geheel afgekocht worden. Ongeveer 80% van het aankoopbedrag zal direct bij de aankoop voldaan worden. Na de restauratie zal de waarde van het pand aanzienlijk gestegen zijn en zal het resterende bedrag bij een bank geleend kunnen worden. In de tussentijd betaalt de StOK aan de gemeente een zogenaamde erfpachtcanon over het openstaande bedrag.

Donateurs gezocht
Dat het pand nu feitelijk gekocht is en de financiering in grote lijnen rond is, wil niet zeggen dat de StOk geen hulp van donateurs meer behoeft. De financiering is solide maar zeker niet royaal en een definitieve opmaak van de restauratiekosten is nog niet gemaakt. Daarom zijn bijdragen aan de restauratie van dit prachtige monument nog altijd welkom. Uit het feit dat de erfpachtovereenkomst nu getekend is, haalt u als donateur de zekerheid, dat uw geld daadwerkelijk aan de restauratie besteed zal worden. De StOK is van plan om zo snel mogelijk met de restauratie te beginnen, omdat subsidiegeld in sommige gevallen "beperkt houdbaar" is en offertes een beperkte geldigheidsduur hebben. De erfpachtovereenkomst schrijft voor dat tenminste twee jaar na het ondertekenen van de overeenkomst begonnen moet worden met de restauratie. StOK wil hier echter al in 2005 mee beginnen. Iedere bijdrage is welkom op ons gironummer, 7660791 t.n.v. StOK te Delft.

OJV de Koornbeurs heeft het pand De Koornbeurs van oudsher gehuurd van de huidige eigenaar, de gemeente Delft. Toen het einde van de looptijd van het huurcontract in zicht was (we schrijven 1997) begon OJV de Koornbeurs (later overgenomen door de StOK) onderhandelingen met de gemeente over een eventuele aanschaf van het pand. De argumenten voor deze aankoop zijn de volgende:

  1. Door aankoop wil de StOK de continuïteit waarborgen van de activiteiten van de jongerenvereniging in haar pand. Enerzijds omdat het pand in haar huidige staat minder aantrekkelijk is, anderzijds omdat het op de lange termijn financieel aantrekkelijker is om het gebouw in eigendom te hebben.
  2. Zowel gemeente als vereniging als stichting willen het rijksmonument de uitstraling teruggeven die zij verdient. Omdat Delft vele rijksmonumenten telt is het niet mogelijk hier voldoende geld voor vrij te maken. Met de overname van het gebouw wordt de StOK in staat gesteld op korte termijn grote restauraties uit te voeren (de eerste grootscheepse restauratie, die van de voorgevel, vangt medio 2005 aan).

Een en ander is natuurlijk niet gratis, en hoewel de vereniging financieel gezond is, kan zij niet alle kosten ophoesten voor aanschaf en restauratie. Zij doet daarom een beroep op fondsen en het Delftse publiek.

StOK
Postbus 2914
2601 CX Delft
giro 7660791